Frequently Asked Questions

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusudur.

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerinde kabul edilecektir. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır. Yatırımın uygulanacağı İl dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca TKDK Merkezine yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta, faks, elektronik posta ya da diğer yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine Başvuru Çağrı Rehberleri ve http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Tedbir 101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar;

 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tedbir 302. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme;

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler
 • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine parkları
 • 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

IPARD Programının Uygulandığı İller;

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Başvuru Paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları ve başvuru paketi içeriğindeki ''Teknik Proje, İş Planı ve Başvuru Formları'' ile diğer dokümanların örnek formatlarına   elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Ayrıca basılı olarak İl Koordinatörlüklerinden ücretsiz olarak temin etmek mümkündür. İl Koordinatörlüklerinin iletişim bilgilerine http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru paketi, 1 orijinal ve 1 kopya olmak üzere 2 adet hazırlanmalıdır.

Başvuru Formu Ekleri
A1. Taahhütname
A2. Teknik Kurumlardan Temin Edilen Resmi Belgeler
A3. Uygun Olan/ Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları
A4. Seçilen Teklifler ve Ekleri
A5. Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri
A6. Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (Harcamalara ilişkin tekliflerin tek teklif olması durumunda ilgili belgenin sunulmasına gerek yoktur.)
A7. Yasal Mali Tablolar
A8. Mevcut Varlıklar Listesi,
A9. Projeler ( Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat ) ve Metraj Cetveli,
A10. Makine Ekipman Yerleşim Planı ve Listesi
A11. Yapı Ruhsatı ya da Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Resmi Yazı

B. İş Planı

C. Teknik Proje (B3 İş Planı ile birlikte sunulan 302- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başvuruları hariç)

Başvuru Paketi’ni teslim etmeye yetkili kişiler:

Gerçek Kişilerde; yararlanıcının kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili,

Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi veya kendisinin bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişi

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre 1, 2 veya 3 taksit halinde yapılabilir.

 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlarda ödeme tek taksitte,
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında (2.500.000 TL dahil) olduğu yatırımlarda ödeme 2 taksitte,
 • Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlarda ödeme en fazla3 taksitte yapılır.

Her bir taksite ilişkin ödeme, o dönemde gerçekleşmiş harcamaları gösteren Ödeme Talep Paketinin İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 6 (Altı) aylık süre içinde yapılacaktır. Taksit dönemlerine ait harcamaları planlamak başvuru sahibinin inisiyatifindedir. Ancak başvuru çağrı ilanlarına göre TKDK ilk taksit için ya da yatırımın tamamı için süreler belirleyebilir. Proje bazında yatırımların tek ödeme veya taksitlendirilmesi kapsamında, ilgili başvuru çağrı dönemine ait başvuru çağrı ilanı ve bu konuda TKDK web sayfasında yapılacak duyurular dikkate alınmalıdır. İlgili çağrı ilanı Kurumumuzun resmi web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır.

 

Uygulama Dönemi (Yatırım Dönemi): Desteklenmek üzere belirlenmiş projeler için sözleşme imzalanması ile başlayan ve son ödemenin yapılması ile biten dönemi ifade eder. Bu dönem, projenin gerçekleştirileceği dönemdir.

Fiziki Kapanış: Projeye ilişkin son ödemenin yapıldığı tarihi yani uygulama döneminin sonunu ifade eder.

Uygulama Sonrası Dönem: Son ödeme yapıldıktan sonraki 5 (beş) yıllık dönemdir.

Mali Kapanış: Uygulama sonrası dönemin sona erdiği tarihi yani sözleşmenin bitişini ifade eder.

Görünürlük uygulamaları, projenin 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden önce yerleştirilmiş olmalı ve projenin mali kapanışa kadar yerinde kalmalıdır.

IPARD Programı Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri önemlidir. Çünkü IPARD Programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan  ''Başvuru Çağrı Rehberi'' ne bakınız.

Bir projenin uygun görülmesi mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla tüm şartları sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, IPARD programında belirlenen destek bütçesinin elverdiği kadar proje destek kapsamına alınacak ve bu projeler için sözleşme imzalanacaktır. Bütçe yetersizliğinden dolayı sıralamaya giremeyen projeler uygun olsa dahi desteklenemeyecektir.

Başvuru sahibinin aynı başvuru çağrı döneminde başka bir başvurusunun bulunmaması ve/veya devam eden yatırımının bulunmaması koşulunun kontrolü aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılır:

Aynı başvuru çağrı döneminde;

 • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların da ayrıca IPARD destekleri için başvuru yapmış olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir,
 • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların IPARD destekleri için başvuru yapan herhangi bir tüzel kişilikte %25’ten fazla hissesi olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir,
 • Gerçek kişi olan başvuru sahiplerinin IPARD destekleri için başvuru yapan başka bir tüzel kişilikte %25’ten  fazla hissesi varsa hem gerçek kişi hem de hissedarı olduğu tüzel kişiliğin başvuruları reddedilecektir,
 • Farklı tüzel/gerçek kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında birbirleri ile ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan projelerin tespit edilmesi durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir,
 • Farklı tüzel/gerçek kişiler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan işletmelerin başvuru aşamasında birbirleriyle ortak ekonomik ilişkileri tespit edilmemiş olsa dahi, projelerin uygulama veya uygulama sonrası dönemde fiziki olarak birleştirilmesi, yatırım alanlarında ortak kullanımlar ya da muhasebe kayıtlarında görülen birleşme veya ortaklıklar tespit edilmesi durumunda ilgili tüm sözleşmeler feshedilerek geri alım süreci başlatılacaktır,

Başvuru yapan bir tüzel kişilikte başvuru formunda belirtilen temsil ve ilzama yetkili olan bir kişinin kendisi, %25’ten fazla hissedarı olduğu tüzel kişilik veya temsil ve ilzama yetkili olduğu başka bir tüzel kişilik tarafından başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili tüm başvurular reddedilecektir.

Başvuru sahibi IPARD 2014-2020 uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir.

Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde 1’den (bir) fazla proje başvurusu yapamaz.

Ayrıca;

(a)        Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (son ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.

(b)        Eğer 4 (dört) proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu 4(dört) projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez.

Teklif Alma Kuralları, proje kapsamında belirlenen uygun harcamalar için geçerli olacaktır. Uygun olmayan harcamalar için Başvuru sahibi Teklif Alma Kurallarına uymak zorunda değildir.

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkacaktır. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır.

Başvuru sahibi yatırım yapmayı planladığı sektör/alt sektör kapsamında Kurum resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayınlanan ''Uygun Harcamalar Listesi'' ni dikkate alarak alım kalemlerini belirlemelidir.Bu liste dışındaki alımlar hibe desteği içerisinde değerlendirilmeyecektir.

Başvuru sahibinin her bir harcama alanından alacağı teklif sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Genel uygulama olarak, başvuru sahibi 4 harcama alanının her birinde, ilgili harcama alanı kapsamında alacağı tüm uygun alımları içerecek ve bir defada alım yapacak şekilde teklife çıkmalı, teklifleri kendi içerisinde bölmemelidir. Ancak aynı harcama alanı içerisinde farklı özellikteki alım kalemleri söz konusu olduğunda ve bunların bir defada aynı tedarikçiden satın alınması mümkün olmadığı durumlarda başvuru sahibi, ilgili harcama alanında benzer kalemleri bir araya getirmek suretiyle birden fazla defada alım yapabilir.

Başvuru sahibi Teklif alma işlemini,

 • İş planı hazırlığı(fizibilite ve teknik proje dahil), mimarlık, mühendislik projeleri ve iş planı hazırlığı için gerek duyacağı diğer hizmet alımları için, iş planı hazırlama aşamasından önce,
 • Yapım işleri, makine ve ekipman alımı,iş planı hazırlığı dışında kalan hizmet alımları ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için, iş planı (proje) hazırlama aşamasında gerçekleştirmelidir.

Teknik şartnameler yatırım kapsamındaki tüm harcama alanları için (Yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları) için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde satın alımı yapılacak her bir kalem ayrı ayrı belirtilmelidir.

Makine ve ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük kapsamında yapılacak alımlar için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı ve soyadı belirtilmeli, alımı yapılacak malların/ hizmetlerin adı, teknik özellikleri / özellikleri, birimi ve alım miktarı tablo şeklinde hazırlanmalıdır. Satın alınacak makine ve ekipmanlar başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesine uygun olarak belirlenmelidir. Teknik şartnameler spesifik bir marka veya ürün için hazırlanmamalı, teknik şartnamede marka veya model kesinlikle belirtilmemelidir.

Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde teknik şartnamenin spesifik bir marka veya ürün için hazırlandığı veya teknik şartnamede marka veya model belirtildiği tespit edilirse Kurum, başvuru sahibinden açıklama isteme, söz konusu kalemleri uygun olmayan harcama olarak değerlendirme veya teknik şartnamenin ait olduğu harcama alanının/ lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

 • Yapım işleri için hazırlanacak teknik şartnamede; başvuru sahibinin adı, soyadı ve yapım işi ile ilgili gerekli tüm koşullar belirtilmelidir. Yapım işleri ile ilgili alımlarda yapım işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/TKDK tarafından belirlenen poz no, adı, birim ve miktarının belirtildiği bir keşif özeti hazırlamalıdır. Keşif özeti, başvuru yapılacak tedbirin uygun harcamalar listesinde belirtilen her bir inşaat mahal’i için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Hazırlanan keşif özeti ile yapım işinin çizimleri teknik şartname ile birlikte tedarikçilere mutlaka gönderilmelidir.
 • Başvuru sahibi teklif davet mektubunda, teklif davet mektubunun tarihini, teklifi ne amaçla istediğini, iletişim bilgilerini, teklifin sunulması gereken son tarihi, teklifin hangi tarihe kadar (gün/ ay / yıl olarak) geçerli olacak şekilde hazırlanması gerektiğini, teklifin ekinde hangi belgeler olması gerektiğini, teklifin geçerli ve uygun olması için gereken diğer şartlar ile varsa kendi istediği özel şartları belirtmelidir.
 • Başvuru sahibi, tüm potansiyel tedarikçilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname göndererek bunlara dayalı teklif alımı yapacak, böylece potansiyel tedarikçiler arasında adil rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkesi sağlanmış olacaktır. Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde tüm potansiyel tedarikçilere/ yüklenicilere aynı tarihli tek tip teklif davet mektubu ile tek tip teknik şartname gönderilmediği tespit edilirse Kurum bu tekliflerin ait olduğu harcama alanını/lotun tamamını uygun olmayan harcama olarak değerlendirme hakkına sahiptir.

Başvuru sahibi ilgili alım kapsamında teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu geçerlilik süresini teklif davet mektubuna yazarak bu süreye uygun teklif almalıdır. Teklif geçerlilik süresi teklif davet mektubunda mutlaka gün/ ay / yıl olarak belirtilmelidir.
Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için tekliflerde, teklif geçerlilik süresi en az başvuru teslim tarihini kapsamalıdır. Yani başvuru yapıldığı tarih itibariyle başvuru dosyasında bulunan bu alımlara ilişkin tüm teklifler geçerli olmalıdır.
Başvuru sahibi teklifin geçerlilik süresini belirlerken, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.
a) Hizmet alımı içerisinde yer alan ve iş planı hazırlama aşamasında gerçekleştirilecek; iş planı hazırlığı, mimarlık, mühendislik projeleri, fizibilite çalışmaları ve iş planı hazırlığı için gerek duyulan diğer hizmet alımları için teklif geçerlilik süresinin en az başvuru teslim tarihini kapsaması zorunlu değildir.
b) Yapım işleri, makine ekipman alımı ve görünürlük kapsamındaki harcamalar ile kurumla sözleşme imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek hizmet alımları için alınacak teklifler, Kurum ile olası sözleşme imzalama aşamasında geçerliliğini korumalıdır. Bu çerçevede;

• Başvuru sahibine, öncelikle teklif geçerlilik süresini Kurum ile olası sözleşme imzalama tarihini kapsayacak şekilde belirlemesi ve bu süreye uygun olarak teklif alması önerilir.

• Her koşulda sözleşme aşamasında teklif geçerlilik süresinin sözleşme imzalama tarihini kapsamaması durumunda tedarik sözleşmesi ya da tedarikçi/yüklenici tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatıldığına ilişkin beyanname ya da başvuru sahibi tarafından sözleşme sonrasında tedarikçi değişikliği yapılacağına ilişkin beyanname sunulması gerekmektedir.

 • Sözleşme aşamasında teklif geçerlilik süresi geçerli olan veya sözleşme aşamasında teklif geçerlilik süresinin uzatıldığına ilişkin beyanname alınan seçilen tedarikçi/ yüklenici ile Kurumumuzla sözleşme imzalandıktan sonra mal alım sözleşmesi imzalanmalı ve mal alım sözleşmesi ödeme talep paketi ile birlikte Kuruma sunulmalıdır.

• Başvuru sahibi, Kurum ile olası sözleşme imzalama dönemini kapsayacak şekilde teklif alamayacak ise, teklif davet mektubunda en az başvuru teslim tarihini kapsayacak şekilde teklif geçerlilik süresini belirlemeli ve bu süreye uygun teklifini almalıdır.

 • Her koşul altında tedarikçi/yüklenici ile mal alım sözleşmesi imzalama tarihinde oluşabilecek fiyat atışları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu durumda başvuru sahibi oluşabilecek fiyat artışlarının kendisini karşılayacağına dair taahhütnameyi sözleşme aşamasında imzalamalıdır. Başvuru Kurum tarafından uygun görülür ise sözleşme seçilen teklif göz önünde bulundurularak Kurumun değerlendirmeleri sonucu belirlenen miktar ve tutarlar üzerinden imzalanacak ve alım seçilen tedarikçiden/ yükleniciden yapılacaktır


Kurum tarafından yapılacak değerlendirmelerde, teklif geçerlilik süresinin belirtilmemesi, belirtilen geçerlilik süresinin teklif davet mektubunda belirtilen süreden az olması veya teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumlarında Kurum tarafından başvuru sahibinden açıklama istenecektir. Yapım işleri, makine ekipman, görünürlük ve kurumla sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak bütün hizmet alımları için alınan tekliflerde, teklif geçerlilik süresinin başvuru teslim tarihini kapsamaması durumunda tekliflerin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

Başvuru sahibi proje kapsamında planladığı satın alımlar için bir piyasa araştırması yapacaktır.

·  Araştırma neticesinde ortalama fiyatları belirleyecektir.

·  Belirlediği fiyatlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen kur değişim oranını (döviz alış kuru) kullanmalıdır.

·  Buna göre toplamda ilgili alım değerinin, 20.000 AVRO’nun üzerinde mi, yoksa altında mı olduğuna karar verecektir.

·  Başvuru sahibi teklife çıkacağı yani aynı teklif davet mektubu ile alacağı alımlarda her bir kalemin ayrı ayrı 20.000 Avro üzerinde veya altında olup olmadığını değil, bütün kalemlerin toplam fiyatının 20.000 Avronun üzerinde veya altında olup olmadığına karar verecektir. Örneğin başvuru sahibi Makine-ekipman alımı kapsamında 10 kalem malın alımını aynı teklif davet mektubu ve aynı şartnameye dayanarak tek lotta almayı planlıyorsa; bu 10 kalem için ayrı ayrı piyasa araştırması ve kur değişimi yapılacak, ancak 20.000 Avro sınırı bu 10 kalemin toplam fiyatına bakılarak belirlenecektir.

·  Kur değişimi sonucunda Başvuru sahibi, yapım işleri için 20.000 Avro üzerindeki satın alımlar için en az 3 farklı potansiyel tedarikçiden 3 geçerli teklif, yapım işleri ile 20.000 Avro ve altındaki satın alımlar için en az 1 geçerli teklif almak zorundadır.

Yurtiçinde üretilen mallar için, birim ve toplam fiyatlar vergiler ve harçlar hariç olarak teklif edilmelidir.

·  İthal edilecek olan mallar için, birim ve toplam fiyatlar gümrük vergileri hariç, DDP olarak (Gümrük Vergileri Ödenmiş) teklif edilmelidir.

·  Yurt dışı ve yurt içinden verilecek tekliflerde fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır.

·  Teklifler TL dışında farklı para birimleri üzerinden de verilebilir. Bu durumda kur değişimi başvuru sahibine ait olup, başvuru sahibi teklif davet mektubundaki tarihi dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan kur değişim oranlarını (döviz alış kuru) kullanarak teklif fiyatını TL’ye çevirmelidir.

·  Tekliflerde, teklif geçerlilik süresi gün/ay/yıl olarak mutlaka belirtilmelidir.

·  Makine ve ekipman alımı, yapım işleri (sadece yapı malzemeleri için) ve görünürlük kapsamındaki harcamalar için her bir kalemin menşei teklifte yazılı olmalıdır.

·  Makine ve ekipman alımı kapsamında, teklif veren tedarikçiler tekliflerinde teknik şartnamede yer alan her bir kalem için marka ve model ile bu marka ve modelin teknik özelliklerini mutlaka belirtmelidirler.

 • Gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum, tüm alımlar için teklifte yer alan her bir kalemin piyasa fiyatlarına uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Bu aşamada Kurum, tekliflerde yer alan her bir kalemin fiyatını, teknik şartnamede o kalem için belirlenmiş teknik özellikleri baz alarak kendi fiyat veri tabanı ile karşılaştıracak ve piyasa araştırmaları yapacaktır. Bu değerlendirme sırasında Kurum, başvuru sahibi ve tedarikçilerle görüşme, ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.
 • Kurum tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde harcama kalemleri tespit edildiği taktirde, Kurum bu kalemlerin fiyatlarında azaltma yapma veya bu kalemleri uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • • Yapım işlerinde fiyatlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/TKDK'nın belirlediği güncel fiyatların %85 ini aşmamalıdır.
 • Başvuru sahibi, alım yapacağı alanda faaliyet gösteren potansiyel tedarikçilerden teklif almalıdır.
 • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmede teklifin ekinde yer alan potansiyel tedarikçinin faaliyet belgesi incelenecektir.
 • Yapılacak incelemelerde alım yapılacak alanda faaliyet göstermeyen bir potansiyel tedarikçiden/yükleniciden teklif alındığı tespit edilirse teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.
 • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
 • Teknik şartnamenin ve sadece yapım işlerinde keşif özetinin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Potansiyel Tedarikçi/yüklenici;

 • Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrı İlanına çıktığı tarihten sonra alınmış “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
 • Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt belgesi”,
 • Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

Potansiyel Tedarikçi;

 • Ticaret ve Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Kurumun Başvuru Çağrı İlanına çıktığı  tarihten sonra alınmış “Faaliyet belgesi veya faaliyet alanını gösteren belge”,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye ise, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Kurumun Başvuru Çağrı İlanına çıktığı tarihten sonra alınmış Mesleki Faaliyet Belgesi,
 • Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise bağlı olduğu meslek odasından alınmış Kurumun Başvuru Çağrı İlanına çıktığı yıla ait “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi

Yapım işleri kapsamında teklif veren yüklenici işin bir kısmını veya tamamını alt yükleniciye verecek ise, bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken ve yukarıda belirtilen eklerden 3 ve 4. maddelerde yer alan belgeleri işi vereceği alt yüklenici için de teklifin ekinde sunmalıdır. Şayet işin bir kısmı veya tamamının alt yükleniciye verilmesi teklif verme aşamasından sonraki bir dönemde gerçekleşir ise tedarikçi, alt yüklenici ile ilgili yukarıda bahsedilen belgeleri başvuru sahibine/faydalanıcıya sunmalıdır. Başvuru sahibi/faydalanıcı da bu belgeleri Kuruma sunmak zorundadır. Bu durum faydalanıcı ile Kurum arasında yapılan sözleşmede bir değişiklik gerektiriyor ise faydalanıcı bu değişiklik için Kuruma başvurmak zorundadır. Bu belgeler teklifin ekinde yer almadığı zaman başvuru sahibine bu belgeleri tamamlatması için TKDK tarafından eksik evrak bildirimi yapılır ve bu bildirimde belirtilen süre içerisinde tamamlatılması istenir. Başvuru sahibi tarafından bu eksik belgeler tamamlatılmadığı takdirde teklifin ait olduğu harcama alanının/lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

 • Geçerli teklif; teklif tarihinin belirtildiği, teklif verenin tam adı ( Ticari unvanı ), adresi, vergi numarası, ticaret sicil numarası ( Sanayi ve Ticaret Odası’na üye olmayan tedarikçilerde Esnaf Sicil Numarası ) ile imza ve kaşesinin yer aldığı, tüm kalemlerin menşe kuralına uygun şekilde menşelerinin yazıldığı, teklif geçerlilik süresinin belirtildiği, teknik şartnameyi / keşif özetini karşılayan, teknik şartnamede / keşif özetinde belirtilen tüm kalemlerin KDV ve diğer tüm vergiler hariç olarak fiyatlandırıldığı tekliftir.
 • Başvuru sahibi tarafından Kuruma teslim edilen tekliflerde, yapım işleri hariç 20.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklifin, yapım işleri ile 20.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartlarından herhangi birisini taşımaması, yani geçersiz olması durumunda, eğer geçersiz olan teklif seçilen teklifse teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Eğer geçersiz olan teklif seçilmeyen teklifse diğer geçerli tekliflere bakılacak ve 20.000 Avro üzerindeki alımlarda farklı tedarikçilerden / yüklenicilerden alınması gereken en az 3 teklif, yapım işleri ile 20.000 Avro ve altındaki alımlarda alınması gereken en az 1 teklifin geçerli teklif şartı sağlanmıyorsa teklifin ait olduğu harcama alanının / lotun tamamı uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

Başvuru sahibi teklifleri değerlendirirken aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir:

·  Yapım işleri hariç 20.000 AVRO üzeri alımlar için en az üç farklı potansiyel tedarikçilerden üç adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

·  Yapım işleri ile 20.000 AVRO ve altı alımlar için en az bir adet teklif aldığını kontrol etmelidir.

·  Tekliflerin geçerli olup olmadığını kontrol etmelidir.

·  Teklifin ekinde istenilen belgelerin olup olmadığını kontrol etmelidir.

·  Teklif edilen fiyatların, serbest piyasa şartlarına göre, makul ve kıyaslanabilir olmasına dikkat etmelidir.

·  Tekliflerdeki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir.

Yeterli sayıda teklif alınamaması veya teklif(ler)in geçerli olmaması durumunda, Başvuru sahibi tarafından yeniden teklif istenmelidir. Bu durumda başvuru sahibi AVRO/TL dönüşüm miktarını da , bu yeni teklif davet mektuplarının potansiyel tedarikçilere gönderilme tarihi olarak yeniden hesaplamalıdır. Başvuru sahibi teklifteki hesaplama ve toplamaların doğruluğunu kontrol etmelidir. Teklifteki hesaplama hatalarında sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.

Geçerli tekliflerin değerlendirilmesinde en önemli kural, toplamda en düşük değere sahip geçerli teklifin seçilmesi ve iş planı bütçelendirmesinde kullanılacak olmasıdır.

·  Şayet daha yüksek değere sahip geçerli bir teklif kullanılacak ise, gerekçesi başvuru formu ekinde yer alacak “Maliyet Gerekçelendirme Tablosu”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

·  En düşük fiyatlı teklifin seçilmemesi durumunda ''Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu''nda yer alacak gerekçelere esas teşkil eden kriterler www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.

 Proje kapsamındaki tüm alımlar, TKDK tarafından yatırımın uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır.

·  TKDK ile sözleşme imzalanmadan önce yapılacak alımlar uygun harcama olsa dahi desteklenmeyecektir.

·  Ancak hizmet alımı kapsamında iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde alım işlemi iş planının hazırlaması aşamasında gerçekleşecektir. Bu nedenle iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite ,hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde için yapılan alımlar, eğer proje TKDK tarafından uygun bulunur ve sözleşme imzalanırsa hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

·  Faydalanıcı, seçtiği ve iş planı bütçelendirmesinde kullandığı geçerli teklifin sahibi olan tedarikçi ile alım sözleşmesi imzalamalı ve aynı tedarikçiden alımı gerçekleştirmelidir. Ancak faydalanıcının seçtiği teklif sahibi tedarikçi ile mal alım sözleşmesi imzalamasına ve alım yapmasına engel teşkil edebilecek bazı istisnai durumlar olabilir. Bu istisnai durumlar www.tkdk.gov.tr web adresinde yayınlanan Teklif Alma Kuralları Rehberi içerisinde yer almaktadır.

 • Çıkar ilişkisi; Başvuru sahibinin potansiyel tedarikçilerle veya potansiyel tedarikçilerin birbirleriyle olan ailevi, manevi, politik, milli, ekonomik veya menfaat sağlayan her türlü ilişkileri veya ortaklıkları nedeniyle tarafsız görüş verme kapasitesini etkileyen olayı ifade eder.
 • Başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve/veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında herhangi bir çıkar ilişkisi olmamalıdır.
 • TKDK tarafından, başvuru sahibi ile potansiyel tedarikçiler arasında ve / veya üç teklifi veren potansiyel tedarikçilerin kendi aralarında ve/ veya başvuru paketini hazırlayan ( iş planı, teknik proje ) danışman firma ile diğer potansiyel tedarikçiler / yükleniciler arasında her hangi bir çıkar ilişkisi tespit edildiğinde proje ret edilecektir.
 • TKDK çıkar ilişkisi olabileceği yönünde bir durum tespit ettiği taktirde, bu durumu netleştirmek için başvuru sahibinden ilave bilgi veya belge talep etme hakkına sahiptir.
 • Projenin değerlendirmesi aşamasında mevcut bilgi ve belgelerden bir çıkar ilişkisi tespit edilemez ancak projenin seçim, uygulama ve faaliyet dönemlerinde TKDK tarafından çıkar ilişkisi oluşturabilecek bir durum tespit edilirse veya şikayet neticesinde TKDK gerekli incelemeler sonucunda böyle bir durumu tespit ederse proje iptal edilecek, eğer ödeme yapılmışsa ödenen miktar ilgili prosedürler çerçevesinde geri alınacak ve başvuru sahibi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Menşe Kuralı proje kapsamında satın alınan malların; AB üyesi ülkeler veya AB’ye aday ülkeler ve diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) faydalanıcısı ülkeler veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ülkeleri (ENPI) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinden tarafından üretilmiş olması yada birden fazla ülkenin üretim sürecine dahil olduğu durumlarda üretim sürecinin önemli bir aşamasının bu ülkelerden birisinde gerçekleştirilmiş olması gerektiği kuralını ifade eder.

 • Başvuru sahibi, hibe kapsamındaki satın alımlarda Teklif Alma Kuralları Rehberinde Menşe Kuralına uymak zorundadır.
 • Sözleşme kapsamında alımı gerçekleştirilecek makine ekipmanlar için tedarikçiler ile imzalanacak tedarik sözleşmeleri toplamının (KDV Öncesi) 100.000 Avro altında kalması halinde makine ekipmanlar için menşe kuralı aranmaz.

Kurum internet sitesinde yayınlanan örnek formlar sadece başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup, başvuru sahiplerinin bu formlara uyması gibi bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahibi kendi hazırlayacağı formlar çerçevesinde teklif alma işlemini gerçekleştirebilir ancak bu formlar Teklif Alma Kuralları Rehberinde belirtilen koşulları sağlamalıdır.

Sözleşmeler projelerin uygulama dönemi ve bu dönemi takip eden 5 (beş) yıllık süreyi kapsayacaktır.

Başvuru aşamasında hesaplanan tutarlar, Kurum tarafından IPARD Programı çerçevesinde değerlendirilecek ve sözleşmeye esas tutarlar belirlenecektir. Ödenecek nihai destek tutarları ise faydalanıcı tarafından gerçekleşmiş harcamaları kanıtlamak üzere sunulmuş olan belgelerin kontrolü ve yapılacak yerinde kontroller sonucunda Kurum tarafından belirlenecektir.
Bazı hususlar dışında; kurumun bilgisi dâhilinde sözleşmelerde değişiklik yapılması mümkündür. Sözleşme değişiklikleri için zeyilname düzenlenir.

Sözleşmede yatırımın amacına, yatırımın uygulama yerine yönelik değişiklik yapılamaz. Maksimum destek tutarı ve herhangi bir harcama kalemine ait destek tutarı artırılamaz. Talep edilecek değişiklik yatırımın kapsam ve amacını değiştirmemeli ve yatırımın sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olmamalıdır. Faydalanıcı her bir taksit döneminin son 20 gününde o döneme ait bir değişiklik talebinde bulunamaz. Ayrıca uygulama sonrası dönemin son 20 gününde de değişiklik önerisinde bulunulamaz. Faaliyet Dönemi bittikten sonra o dönemle ilgili değişiklik yapılmaz.

Projeler dolayısıyla sözleşmeler, faydalanıcının ( gerçek kişi olması durumunda ) ölüm hali dışında üçüncü kişilere devredilemez. Ölüm halinde yapılacak devir ise belli şartlar dahilinde mümkündür. Şöyle ki,

Faydalanıcının gerçek kişi olması ve Sözleşmenin herhangi bir döneminde ölümü halinde, Sözleşme fesih edilir. Yatırım, devam ettirmek üzere başvuran, 4721 sayılı Medeni Kanun’un Miras Hükümleri çerçevesinde mirası kabul etmiş, veraset ilamı ve diğer mirasçıların muvakkatini sunan ve IPARD başvuru şartlarını taşıyan varise  TKDK’nın uygun görmesi koşuluyla  devredilebilir. Yatırımın devredilmesi halinde TKDK ile ilgili varis arasında yeni bir sözleşme imzalanır.

Kurum tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen hallerde kurumun onayıyla proje uygulama süresinin uzatılmasına izin verilebilir. Süre uzatımı için sözleşme değişikliği yapılır ve zeyilname düzenlenir.
Faydalanıcı projeyi sürdüremeyeceğini düşünüyorsa Kuruma yazılı bildirimde bulunarak sözleşmenin fesih edilmesini isteyebilir.
Sözleşmede belirtilen durumlarda TKDK sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak feshedebilir.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih edilmesi halinde TKDK, sözleşmenin fesih tarihine kadar ödenmiş tutarı geri ödemesini Faydalanıcıdan yazılı olarak talep eder. Faydalanıcı, öngörülen süre içinde ödeme yapmaz ise TKDK, borcun 6183 sayılı kanun uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsili için yasal yollara başvurur.
Vadesi geçmiş vergi borcu ya da sosyal güvenlik prim borcu olan faydalanıcılara ödeme yapılmaz.
Faydalanıcı tedarikçilere olan ödemelerini elden değil banka aracılığı ile yapacaktır.

Detayları Uygun Harcamalar Listesinde yer aldığı üzere 4 tür uygun harcama vardır. Bunlar:

 

1. Yapım işleri,

 

2. Makine-Ekipman Alımı,

 

3. Hizmet Alımı,

 

4.Proje Görünürlük harcamalarıdır

 

·  Arazi ve mevcut binaların satın alınması,

·  İkinci el makine ve ekipman alımı,

·  Canlı hayvan satın alınması,

·  Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,

·  KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar,

·  Gümrük resmi ve ithalat vergileri, (Başvuru Sahibinin, proje uygulaması sırasında yapacağı harcamalara ilişkin tüm vergiler uygun harcamalar olmayıp destek kapsamı dışındadır. Bununla birlikte, söz konusu harcamalar açısından istisna ve muafiyet sağlanan durumlara ilişkin düzenlemeler, Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilmektedir. Söz konusu tebliğe ve bu hususa ilişkin diğer bilgiler www.maliye.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr adreslerinde bulunmaktadır.)

·  İşletme giderleri,

·  Bakım ve amortisman giderleri,

·  Her türlü kira gideri,

·  Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler

·  Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,

·  Döviz – TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri, kambiyo kayıpları,

·  Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,

·  Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,(Ayni katkılar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecek, bu katkılar, faydalanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, destek verilmesi durumunda, faydalanıcı başvuru formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.)

·  Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,

·  Projelerin seçimi ve sözleşme öncesinde Başvuru Sahipleri tarafından yapılan projeye ilişkin harcamalardan uygun harcama olarak kabul edilen ve “Hizmet alımı nedir, kapsamında neler vardır? sorusunun cevabı” bölümünde belirtilen istisnalar dışında kalanlar.

Proje bütünlük arz ettiğinden Başvuru formu ek A3.5’te uygun olmayan harcamalar da taksitler bazında gösterilecektir.

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi “Proje Başvuru İşlemleri” bölümünde ilgili alt tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında “Uygun Harcamalar Listesi” ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı ile yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla %4’üne tekabül eden ve 6.000 Avro’yu aşmayan iş planı hazırlığı ( teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil ) ile ilgili alımlar uygun harcamalardır.

Görünürlük harcamaları, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla makine ve ekipman, yapım işleri ve hizmet alımları uygun harcamaları toplamının en fazla %1’ine tekabül eden, makine ve ekipman,yapım işleri ve hizmetalımları uygun harcamalar toplamının 500.000 Avro’ya kadar olduğu durumlarda tabela alımları ve 500.000 Avro ve üzerinde ise pano alımları ile görünürlüğü sağlayacak diğer alımları ifade eder. Yatırım görünürlük giderleri ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır.

Uygun harcamalar, faydalanıcı tarafından yatırımın uygulama süresi içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ancak, projenin başvuru için hazırlanması sürecinde yapılan harcamalardan; mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ile iş planı hazırlanması gibi harcamalar, desteklenmek için seçilmiş ve sözleşmesi imzalanmış projeler açısından uygun olarak kabul edilecektir.

Sözleşme öncesi kontroller ve projenin değerlendirilmesi sonucunda, TKDK başvuru sahibine verilecek destek tutarında kesintiye gidebilir. Bütçedeki herhangi bir değişiklik konusunda başvuru sahibi bilgilendirilir.

Destek tutarının tespitinde TKDK tarafından “gerekli harcamalar'' için “uygun (etkin ve gerçek)” maliyetler esas alınacaktır. Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek satın alımlarda, ülkede genel kabul görmüş ticari teamüller ve serbest piyasa koşulları izlenecektir. Yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde piyasa fiyatlarının üzerinde olan harcama kalemlerinin tespit edilmesi durumunda TKDK söz konusu harcama kalemlerinin fiyatlarında kesinti yapabilir, bunları uygun olmayan harcama olarak kabul edebilir veya projeyi ret edebilir. Başvuru sahibi teklif alma ve teklifleri değerlendirme aşamasında bu hususa dikkat etmelidir.

Uygun harcamalar Başvuru Çağrı Rehberi Ek 2.6’da ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. TKDK resmi internet sitesi Proje Başvuru İşlemleri bölümünde ilgili tedbir için hazırlanmış olan bilgilendirme dokümanlarında Uygun Harcamalar Listesi ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hazırlanmış olan 3 farklı İş Planı formatı bulunmaktadır. (B1 İş Planı, B2 İş Planı ve B3 İş Planı). Başvuru sahibi, Başvuru Paketinde sunmak üzere hazırlayacağı İş Planı için bu formatlar arasından kendisine uygun olanını seçmelidir.

* B1 İş Planı : Uygun harcama tutarı 120.000 Avro ve altında olan başvuru sahiplerinin yapacağı başvurular için geçerlidir.

* B2 İş Planı : Uygun harcama tutarı 120.000 Avro üzerinde olan başvuru sahiplerinin yapacağı başvurular için geçerlidir.

* B3 İş Planı: Yalnızca 302 tedbirinde uygun harcama tutarı 40.000 Avro ve altında olan ve uygun-uygun olmayan harcamalar kapsamında yapım işi harcaması bulunmayan başvuru sahiplerinin yapacağı başvurular için geçerlidir.

Başvuru sahibi, ilgili iş planı formatını Kurumun web sitesinden (www.tkdk.gov.tr) temin ederek bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurmalıdır.

Projeniz destek kararı çıkmadığı takdirde talep edilmiş olsa dahi İş Planı hazırlama maliyetleri dahil hiçbir harcama desteklenmeyecektir.

İş planı formatı, elektronik ortamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (www.tkdk.gov.tr) web sitesinin “ PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ” sayfasından temin edilebilir.

İş planı formatlarında yer alan her başlık altında ilgili bölümün nasıl doldurulacağı hakkında ve hangi bilgilerin verilmesi gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, İş Planı hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususların yer aldığı “İş Planı Hazırlama Rehberi, Finansman Kaynakları Hakkında Bilgilendirme Dokümanı, Yardımcı Hesaplama Programı ve Kullanım Kılavuzu” bulunmakta olup, Kurumun web sitesinden ( www.tkdk.gov.tr ) temin edilebilir.

Yapım işi uygun harcamaları için Kurum internet sitesinde yayınlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat listelerinin çok büyük bir kısmını içine alan listeyi kullanabilirsiniz. Ancak bu listeye işçilik ve malzeme rayiçleri dahil değildir, birim fiyatların ise tamamına yakını dahildir. Bunların dışında gerekli görülen imalatlar için diğer idarelerin hazırlamış olduğu birim fiyatlardan Kurumumuzca seçilenler ve Kurumumuz uzmanlarınca hazırlanan özel birim fiyatlar da ek bir listeyle (Özel Pozlar Listesi) Kurum internet sitesinde uygun harcamalar kapsamında kullanabilmeniz için yayınlanmaktadır. Bu iki liste (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  birim fiyat listelerinden seçilenler ve Özel Pozlar Listesinde yer alanlar) dışında herhangi birim fiyat, rayiç, poz vs. uygun kabul edilmeyecek ve uygun olmayan harcama olarak değerlendirilecektir.

Yerinde kontrol süresi projenin kapsamına göre değişir.

Faydalanıcıya, durumunu belge ile kanıtlayabildiği durumlarda, hatanın düzeltilebilmesi için süre verilebilir. Örneğin, makine ve ekipmanların arızalanması gibi sebeplerle yerinde bulunmaması ancak faydalanıcının servis kayıtları vb. ile durumunu kanıtlayabilmesi durumunda, bu ek süre verilebilir. Verilecek süre, hatanın boyutu, giderilmesi için gerekli kaynakların (yurtiçi/yurtdışı) temin edilme koşullarına göre belirlenir. 

Yerinde kontrol gerçekleştirildikten sonra Yerinde Kontrol Uzmanları ve başvuru sahibi/faydalanıcı tarafından “Yerinde Kontroller İçin Kontrol Listesi” formunun ilgili kısmı imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibi/faydalanıcıya verilir.

Yerinde kontroller, IPARD Programında başvurusu kabul edilen projeler için, başvuru   sahibine/faydalanıcıya ait ve kontrol sırasında denetlenebilen taahhütleri ve yükümlülükleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yerinde kontroller belgelerin doğruluğunun gözden   geçirilmesi, destek kapsamındaki uygun yatırımların, niteliğinin ve sözleşmeye uygunluğunun   proje adresinde kontrol edilmesi ve projenin kullanımı veya amaçlanan kullanımın ilgili   kıstaslara göre uygunluğunun kontrol edilmesidir.   

Yerinde kontroller, Uygulama Öncesi Yerinde Kontroller (Sözleşme Öncesi ve Ödeme Öncesi) ve Uygulama Sonrası Yerinde Kontroller olmak üzere iki grup altında toplanır. Sözleşme Öncesi Yerinde Kontroller projenin olası başlangıcından önce, Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller faydalanıcıya yapılacak ödemeden önce ve Uygulama Sonrası Yerinde Kontroller ise faydalanıcıya yapılan nihai ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içinde yapılır. 

Bu kontrol, başvuru sahibinin, başvuru paketinde sunduğu bilgi ve belgelerin (başvuru formu, iş planı ve ekleri proje bilgileri, kimlik bilgisi, adres vb.) yerinde doğrulanması ve projenin olası başlangıcından önce mevcut durumun yerinde kontrol edilmesi amacıyla yapılır.

Bu kontrol, ödemeden önce ve projenin uygulama süresi boyunca ödeme talep paketinde belirtilen verileri doğrulamak ve faydalanıcıya ait taahhütlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla yapılır.

Bu kontrol, son ödemesi yapılan projelerin; TKDK ve faydalanıcı arasında imzalanan sözleşme ve eklerindeki şartlar ile uygunluk koşullarının devam edip etmediğini yerinde kontrol etmek amacıyla yapılır.

Yerinde kontroller, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK) görevli Yerinde Kontrol Uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Yerinde kontrolün herhangi bir aşamasına katılan bir Yerinde Kontrol Uzmanı aynı yatırım faaliyetinin diğer yerinde kontrol aşamalarına katılmayacaktır.

Sözleşme Öncesi dönemde Merkez ve İl Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecek yerinde kontroller, başvuru sahibine 48 saati geçmemek kaydıyla bildirilir. Uygulama Sonrası dönemde ise Merkez tarafından gerçekleştirilecek yerinde kontroller faydalanıcıya yine 48 saati geçmemek   kaydıyla bildirilir. İl Koordinatörlükleri’nde ise Uygulama Sonrası Yerinde Kontrollere bildirim yapılmadan gidilir. 

Ödeme öncesi dönemde ise faydalanıcıya yerinde kontrolün tarihi ve saati önceden bildirilebileceği gibi, yerinde kontrollere habersiz olarak da gidilebilir. Eğer bildirim yapılacaksa 48 saati geçmemelidir.

Yerinde kontrol sırasında başvuru sahibinin/faydalanıcının veya vekilinin proje adresinde hazır bulunması gerekmektedir.

Başvuru sahibi/faydalanıcı yerinde kontrol sırasında gerekli koşulları   sağlamakla(güvenlik tedbirlerini almak vb.), kontrolün işleyişini tehlikeye atabilecek her türlü   davranıştan kaçınmakla, Yerinde Kontrol Uzmanlarına kontrol edilen yer ve ekipman ile ilgili güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi vermekle, istendiği takdirde, proje kapsamında yapılan kontrollerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Yerinde Kontrol Uzmanlarına sunmakla, yerinde kontrol ekibinin; araziye, ilgili her türlü uygulama binasına ve bölümlerine, yer ve araçlar ile hesap dokümanlarına, kayıtlara, bilgilere ve iletişim araçlarına ya da diğer aletlere erişimine izin vermekle yükümlüdür. 

Yerinde kontrol sırasında başvuru sahibinin/faydalanıcının bizzat proje adresinde bulunması gerekmez, vekil kabul edilmektedir.

Başvuru sahibi/faydalanıcı yerinde kontrol bulgularına katılmadığı durumlarda, yerinde kontrol ziyaretinden itibaren 10 gün içinde, itiraz için dilekçe ile TKDK Merkez'e başvuru yapabilir.

Arazi alımı uygun yatırım olmadığından dolayı destek kapsamında değildir.
TKDK personeli başvuru çağrı ilanı kapsamında sunulacak projelerin hazırlama, yürütme ve uygulama aşamasında kesinlikle görev alamaz, projenin hazırlama, değerlendirme veya seçim sürecine etki edecek; şeffaflık, adil rekabet, fırsat eşitliği ve kamu etik ilkelerine aykırı olacak hiç bir bilgiyi veremez, bu yönde gelen soruları cevaplandıramaz.

IPARD Programından destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmemektedir. Ancak başvuru sahibi, projeyi yürütecek mali güce sahip olduğunu iş planında göstermelidir. Başvuru sahibi özkaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda kurumumuz ile protokol imzalamış bankaların birinden ya da Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanabilir. Bankalar/finans kuruluşları kredi aşamasında teminat talep edebilirler. Ancak, projenin amacı ve sürdürülebilirliği için gerekli olan hiçbir taşınır ve taşınmaz bankalara teminat olarak gösterilemez.

Yalnızca Yatırım arazisi başvuru sahibine ait ise ve yatırım arazisi üzerinde ipotek olması durumunda;

Yeni işletmelerde bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/finansal kuruluşlardan alınacak ödemelerin düzenli yapıldığına dair belgeye ile beraber bankadan alınacak “referans mektubu (destek tutarı kadar)” sunulması durumunda başvuru uygun kabul edilmekte olup,  bu durumdaki başvurular için sözleşme aşamasında en az 24 ay geçerli ve destek tutarı kadar kesin teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

Konaklama tesisi kurulumu zorunlu değildir. Konaklama tesisi olmadan da tek başına restoran, pastane,açık alan aktiviteleri yatırımları destek kapsamındadır. Sadece konaklama tesislerinden” Turizm İşletme” belgesi istenmektedir.

Ödeme Talep Paketinin tesliminden sonra Kamu Katkısı en fazla 6 ay içinde ödenir.

Evet. Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar;

– Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,

– Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan..

Proje kapsamındaki tüm alımlar, Kurum tarafından projenin uygun bulunması ve sözleşme imzalanmasından sonra yapılmalıdır. Kurum ile sözleşme imzalanmadan önce yapılacak alımlar uygun harcama olsa dahi desteklenmeyecektir. Ancak hizmet alımı kapsamında iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde alım işlemi iş planının hazırlaması aşamasında gerçekleşecektir. Bu nedenle iş planı hazırlığı, mimari ve mühendislik projeleri, fizibilite hazırlığı ve iş planı hazırlığı için gerek duyulacak diğer hizmetlerde için yapılan alımlar, eğer proje Kurum tarafından uygun bulunur ve sözleşme imzalanırsa hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Hayvan alımına destek verilmemektedir.

İşletme yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gibi bir zorunluluk yoktur. Kiralama da uygundur. Ancak kira sözleşmesi en az proje uygulama süresi +5 yıllık dönemi kapsamalıdır ve noter onaylı olmalıdır. Kira sözleşmesi ancak yatırımın yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaat işleri (mevcut binalarda yapılacak esaslı olmayan tadilat işleri için) veya inşaat işleri olmaması durumunda kabul edilebilir. Yatırımın inşaat işleri içermesi durumunda sunulacak belgeler www.tkdk.gov.tr adresinde yer alan Başvuru Çağrı Rehberlerinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Süt inekçiliği için, mevcut küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler destek kapsamındadır (10 – 120 baş süt ineği kapasiteli). Kapalı ahırların sıfırdan kurulumu süt inekçiliği kapsamında uygun değildir. Kapalı ahırların sadece modernizasyonu destek kapsamındadır. Ulusal minimum standartları sağlamış (Çalışma İzni Belgesine veya Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi’ne sahip) açık ve yarı açık ahırların modernizasyonu / genişletilmesi / inşası uygun yatırımdır. Sıfırdan yeni kurulacak işletmelerin kurulumu için, diğer başvuru koşullarının da sağlanması koşulu ile başvuru yapılabilir.

Başvuru sahibi tarafından talep edilen ve desteklenen uygun harcamalar, başka bir IPA bileşeni tarafından desteklenemez ve desteklenmeyecektir. 

Ayrıca, başvuru sahibi destek talep ettiği uygun harcamalar için diğer uluslararası ve ulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz. 

Kurumumuza yapılan proje başvurularında destek talep edilen yatırım kalemleri için sözleşme imzalanmadan önce işe başlanmamış olması gerekmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibi inşaatın daha önce tamamlanmış kısmı için destek talep etmemek koşuluyla projenin geri kalan kısmı için destek talebinde bulunabilir.

Cevap: IPARD programında desteklenecek tıbbi ve aromatik bitki türlerine ait bir liste bulunmaktadır. Desteklemelerde bu listede yer alan bitkiler esas alınmaktadır. İlgili listeye Kurumumuz resmi internet sitesi olan www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

IPARD programı kapsamında kırsal kredi mekanizması kurulması amacıyla TKDK ile protokol imzalayan bankaların / finans kuruluşlarının isimleri www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Projesini gerçekleştirmek için kredi kullanmayı planlayan başvuru sahipleri, TKDK’nın talep etmiş olduğu kredi niyet mektubunu söz konusu bankaların / finans kuruluşlarının yalnızca birinden temin etmek zorundadır.

Projenin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan bütün uygun olmayan harcamalara Başvuru Formu Ek A 3.5 - Uygun Olmayan Harcamalar Tablosu'nda yer verilmesi zorunludur. Projenin gerek teknik analizi, gerekse iş planı analizi sırasında uygun harcamalar ile birlikte uygun olmayan harcamalar da dikkate alınmaktadır. Gerekli uygun olmayan harcamalara projede yer verilmemesi, değerlendirme sonuçlarını olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Hayvan ırk özellikleri ve iklim koşulları dikkate alınarak ihtiyaca göre belirlenecek ölçülerde yan duvar açıklığı ve gezinme alanı olan hayvan barınak sistemleridir.
 • Mimari, statik projeler yetkili mercii tarafından (İl Özel İdareleri ya da Belediyeler ya da Organize Sanayi Bölgeleri ya da Serbest Bölge Tüzel Kişilikleri ) imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır. ( Yatırım sadece makine ekipman alımlarını veya 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesine göre basit tadilat işlerini kapsıyorsa, tesisteki yapıların mimari projeleri de sunulmalıdır. Bu projelerin onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Detaylı Metraj Cetveli ilgili mühendis(ler) (harcama kalemlerine göre inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi ya da makine mühendisi) tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
 • Elektrik tesisat projeleri, mekanik projeler yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
 • Makine–ekipman yerleşim planı ve listesi proje müellifi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş (kaşe kullanıyorsa) olmalıdır.
 • Yapı ruhsatı yetkili mercii tarafından imzalanmış, tarih atılmış ve onaylanmış olmalıdır.
Her ile tahsis edilmiş ayrı bir bütçe bulunmamaktadır. İl Koordinatörlüklerinde ön kontrolleri tamamlanan projelerin TKDK Merkezinde kontrolleri tamamlanır. Değerlendirme sonucu uygun bulunan projeler, seçim kriterlerine göre puanlanıp en yüksek puanı alan projeden başlanarak sıralanır ve ayrılan bütçe dikkate alınarak desteklenmek üzere seçilir. Bir projenin uygun görülmesi destekleneceği anlamına gelmez. Desteklenecek projelerin seçiminde ilgili tedbir kapsamında Başvuru Çağrı İlanında belirtilen destek bütçesi esastır. Desteklenecek projelerin seçimi, en yüksek puan alınan projeden başlanarak destek bütçesi bitene kadar devam eder.

TKDK’nın uygun harcama listelerinde bulunan tüm makine-ekipman ve yapım işleri için destekleme talep edilebilir. Bunun dışında kalan destekleme için uygun olmayan harcamaların hangi kaynaktan karşılandığının önemi bulunmamaktadır. Ancak TKDK’nın desteklemesi kapsamında destek talep edilen bir harcama için diğer ulusal yada uluslararası fonlardan yada IPA kapsamındaki fonlardan ikinci bir finansman sağlanmayacaktır.

Solucan gübresi üretimi desteklenmemektedir.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programında yer alacak tedbirleri ve sektörleri belirlemek ve IPARD Planı hazırlıklarına temel oluşturmak amacıyla Politika Çerçevesi Belgesi Taslağı ile Sektör Analizleri çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların değerlendirilmesi, görüş bildirilmesi, Bakanlığımız ile diğer Bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir Yönlendirme Komitesi kurulmuş, bu komite vasıtası ile ilgili kurumlarının görüşleri alınmış, STK’larla görüş alış verişinde bulunulmuş, alan gezileri yapılmış ve söz konusu belgeleri tartışmak amacıyla, ilgili paydaşlarla birer günlük çalıştaylar düzenlenmiştir. Yapılan istişareler sonucunda, programda yer alması düşünülen öncelikli sektörler, iller, yatırımlar, finansal destek miktarları ve yararlanma şartları gibi konular tartışılmıştır. Sektör analizleri, dışarıdan bağımsız uzmanlarca yürütülmüş ve kapsamlı raporlar hazırlanmıştır.

İllerin seçiminde öncelikle tüm illerin IPARD Programına dahil olması imkanı üzerinde çalışılmıştır. Ancak İl seçiminde kısıtlamaya gidilmesinin birinci nedeni, Avrupa Komisyonunun, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında, ülkemize ayırdığı hibe miktarının çok az olmasıdır.

Ayrıca Avrupa Komisyonu, akreditasyonun zor olması sebebiyle coğrafik sınırlandırma koymayı ve mümkün olan en az ilin ve sektörün seçimini istemişlerdir. IPARD programının illerde uygulanabilmesi için her ilde bir Koordinatörlük kurulması ve bu Koordinatörlüğün Avrupa Komisyonunca, yapılacak denetimler sonucunda, akredite edilmesi gerekmektedir. Akreditasyon kriterlerinin çok zor olduğu düşünüldüğünde, mümkün olduğu kadar az ilin ilk fazda seçilmesinin yerinde olacağı kararlaştırılmıştır. Çok fazla ilin seçilmesi durumda, programa hiçbir yerde başlanamaması riski ortaya çıkacağı için il kısıtlamasına gidilmiştir.

Uygulama sonrası dönemde işletme kapasitelerinin büyültülmesinde herhangi bir engel yoktur.

302-1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi alt tedbirinde desteklenen arıcılık faaliyetleri kapsamında kovan yapımına ve kovan üretimi için gerekli alet ekipman alımına destek verilmektedir. Bu alet ve ekipmanlar projenin amacına uygun olarak kovan üretimi için kullanılabilir ve satışı yapılabilir. Desteklemelerden faydalanabilmek için bu alt tedbire ait Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer alan arıcılık için gereken koşullar sağlanmalıdır.

302-3 Katma Değerli Ürünler sektörü kapsamında işletme içerisinde birden fazla ürünüretmesinde başvuru sahibinin prosedürler çerçevesinde ve uygun harcama dikkate alarak (başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda gerekli belgeleri almasında da herhangi bir sorun bulunmuyorsa) belirtildiği gibi birbiriyle bağlantılı 1’den fazla ürün üretilmesinde bir sıkıntı görülmemektedir.

Hayır. Ceviz yetiştiriciliği desteklenmemektedir. Ancak, Fide ve fidan desteğimiz bulunmaktadır.

IPARD II programı kapsamında traktöre destek verilmemektedir.

Evet. 302-1 sektörü altında yetiştiriciliğe destek verilmektedir.

Faydalanıcının Kurumumuz ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilen taksit gerekliliklerinin tamamlanmasının ardından, Kurumumuzdan ilgili taksite ilişkin ödeme talebinde bulunmak üzere faydalanıcı tarafından hazırlanıp ilgili İl Koordinatörlüğüne teslim edilen belgelerin yer aldığı pakettir.

Ödeme Talep Paketinin içeriği faydalanıcı ile Kurumumuz arasında yapılan sözleşmeye göre değişiklik arz eder. ÖTP farklı türde belgeler içerir, bunlar;

1. İmzalanmış Beyan Dokümanları   

 • ÖTP Kapağı
 • E kodlu belgeler  ( E1, E2, E3 ve E3 Listesi, gerektiği durumlarda E4 dokümanından oluşur.)
   E1 dokümanında belirtilen belgeler: (E1 dokümanı ÖTP içerisinde olması gereken belgeleri gösterir, bu belgeler tedbir, alt-tedbir, bütçe kalemi, yatırım tipi ve/veya faydalanıcı türüne göre değişiklik gösterir.)

2. Ödemeye esas belgeler:

 • Faturalar (Orijinal faturalar ÖTP’den ayrı bir dosya içerisinde, noter onaylı fatura örnekleri orijinal ÖTP içerisinde sunulmalıdır),
 • Sevk irsaliyeleri
 • Faturalara ilişkin ödeme belgeleri
   

3. Sözleşmede yer alan yapım işi ve/veya makine ekipman alımı ve/veya görünürlük ve/veya genel giderler harcamalarına ilişkin belgeler v.b.
(Bu konuda daha detaylı bilgi için ÖTP Hazırlama Rehberi’ne bakınız.)

 

4. Metraj cetveli(.xls), hak ediş raporu(.xls) ve teknik çizimlerin(.dwg) CD içerisinde elektronik kopyası.


 

 • ÖTP içerisinde yer alması gereken beyan dokümanları (ÖTP kapağı, E1, E2, E3 ve E3 Listesi ile gerektiğinde E4 dokümanı) faydalanıcıya ÖTP teslim tarihinden 20 gün önce ilgili İl Koordinatörlüğü tarafından “Ödeme Talep Paketi Teslimine İlişkin Mektup” ekinde boş olarak CD içerisinde gönderilecektir.
 • E1 dokümanında listelenmiş olan ve faydalanıcının ÖTP içerisinde teslim etmesi gereken diğer belgeler ise faydalanıcı tarafından E1 doküman’ında ve ÖTP Hazırlama Rehberi’nde belirtilen kurumlardan temin edilecektir. (Bu belgelerin hangi kurum/mesleki birimlerden temin edileceği ve bu belgelerin taşıması gereken özellikler E1 doküman’ında ve ÖTP Hazırlama Rehberi’nde detaylı olarak açıklanmıştır.)

 

Faydalanıcının, gerekliliklerini tamamlayıp ödeme talebinde bulunmak istediği taksit için 2 (iki ) adet ÖTP hazırlayıp İl Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. ÖTP ’ lerden birincisi belgelerin asıllarından diğeri ise asıl belgelerin kopyalarından oluşacaktır. Böylece faydalanıcı bir asıl bir kopya ÖTP hazırlayıp İl Koordinatörlüğüne sunmalıdır.

Ödeme Talep Paketi hangi taksite ait ise o taksit için Sözleşme’de belirlenmiş olan ÖTP teslim tarihine kadar, proje başvurusu yapılan ildeki TKDK İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir. Yatırım Sözleşme’de yazan tarihten daha erken bir tarihte tamamlanmış ise Faydalanıcı ilgili il koordinatörlüğüne dilekçe ile erken teslim etmek istediklerini bildirebilirler. Bu durumda “Ödeme Talep Paketi Teslimine İlişkin Mektup” eline ulaştıktan sonra ÖTP’yi sunabilirler.

Faydalanıcılar ya da yasal temsilcileri, Ödeme Talep Paketini yatırımın uygulandığı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilirler.
Ödeme Talep Paketi;

• Gerçek Kişilerde; faydalanıcının kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili,

• Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi (İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği yasal olarak temsile ve tüzel kişilik adına imzaya yetkili olduğunu ÖTP teslim aşamasında ispatlamalıdır) veya tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin yokluğunda bu kişinin noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekili   tarafından yatırımın uygulandığı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir.

Ödeme Talep Paketi'nin ilgili İl Koordinatörlüğü'ne teslim edilmesinin ardından, Kurumumuz tarafından yapılacak kontrollerde faydalanıcıdan kaynaklanan herhangi bir eksiklik olmaması durumunda en geç 6 ay içerisinde faydalanıcıya ödeme yapılması için Ödeme Emri hazırlanır ve faydalanıcının hesabına ödeme yapılır.

Ülkeyi etkileyen bir doğal afet olması durumunda, faydalanıcı avans ödeme talebinde bulunabilir. Bu durumdaki projeler için Türkiye, Avrupa Komisyonundan avans talebinde bulunabilir. Komisyon tarafından olağanüstü doğal bir afetin ülkeyi etkilediği kararı verilmesi durumunda, Türkiye’nin talebi üzerine bölgede etkilenen ilgili projelere belirli bir dönem için avans ödemelerine izin verebilir. (Sektörel Anlaşma Madde 57)

Türkiye’de herhangi doğal afet olması durumunda Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu bölge doğal afet bölgesi olarak ilan edilmektedir. Doğal afetten zarar gören faydalanıcı, onaylanan yatırımın toplam maliyetinin %20’sini aşmamak kaydıyla avans talebini projenin uygulanmakta olduğu İl Koordinatörlüğü'ne iletir.

Faydalanıcı ödeme tutarına ilişkin bildirime itirazını yazılı olarak, bilgilendirmenin kendisine yapıldığı tarihi takiben 10 gün içinde TKDK Merkezine bir dilekçe yolu ile şahsen veya iadeli taahhütlü posta ya da APS yolu ile yapabilir. Yapılan itirazın sonucunu bildiren resmi cevap mektubu faydalanıcıya yazılı itirazının alınmasını takiben 15 gün içinde gönderilir. (Yazılı olarak itiraz yapılması ve ilgili süre kısıtlarına dikkat edilmesi önemlidir.)

Faydalanıcı, her bir aşamada İl Koordinatörlüğü’ne sunacağı ÖTP’yi tam ve doğru olarak hazırlamakla yükümlüdür. Bu nedenle,  ÖTP’nin temel belgeleri olan E’li belgelerin nasıl doldurulacağı, ÖTP içerisine hangi belgelerin bulunacağı, bu belgelerin nerelerden temin edileceği ve sürecin nasıl dikkatlice yürütüleceği, faydalanıcıya ÖTP teslim tarihini hatırlatmak ve beyan dokümanlarını göndermek üzere hazırlanan mektup ekinde ki CD içerisinde gönderilen “ÖTP Hazırlama Rehberi”nde de açıklanmıştır. ÖTP Hazırlama Rehberi’ne www.tkdk.gov.tr web sitesinden de ulaşılabilir. Ayrıca, beyan dokümanlarının yönlendirici notlarından da destek alabilir.

Faydalanıcının teslim etmesi gereken belgelerin geçerlilik süresi, belgelerin türüne göre farklılık göstermektedir. Faydalanıcı ÖTP içerisinde getirmesi gereken belgelerin geçerlilik süreleri hakkında detaylı bilgiyi ÖTP Hazırlama Rehberi’nde bulabilir.

Yanlışlığın fark edilmesinin ardından en kısa sürede faydalanıcı tarafından TKDK Merkezine bir dilekçe ile durumun bildirilmesi gerekmektedir. (Faydalanıcı tarafından yapılan bildirim TKDK Merkezine bir dilekçe yolu ile şahsen veya iadeli taahhütlü posta ya da APS yolu ile yapabilir.

Fazla Ödeme Durumunda; Yapılacak inceleme sonucunda fazla ödeme tespit edilirse, faydalanıcının Kurum’a geri ödemesi gereken miktar ve son ödeme tarihi bildirim mektubuyla faydalanıcıya bildirilir.

Eksik Ödeme Durumunda; Yapılan inceleme sonucunda eksik ödeme tespit edilirse, Kurum’un faydalanıcıya ödeyeceği miktar ve son ödeme tarihi bildirim mektubuyla faydalanıcıya bildirilir ve eksik yatırılan tutar faydalanıcının hesabına aktarılır.

Hiçbir şekilde tedarikçiye elden ödeme yapılmayacaktır. Tüm ödemeler banka hesapları arasında havale ya da EFT işlemi aracılığıyla yapılmalı ve yapılan ödemeler mutlaka belgelendirilmelidir.

24.12.2008 tarihli Resmi Gazete’nin 2008/14450 sayılı kararında yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımları ile İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma”da Kurumumuz ile destek sözleşmesi imzalayan faydalanıcıların faydalanabilecekleri vergi muafiyetleri hakkında detaylı bilgi edilebilir.

Faydalanıcı, yatırım kapsamında uygun harcama olarak edinilmiş taşınır/taşınmaz varlıkların her birini TKDK lehine, en az ilgili uygun harcama kaleminin fatura tutarı üzerinden sigortalatmakla yükümlüdür.  Faydalanıcı sigorta poliçesini ÖTP içerisinde sunmalıdır.

Ödeme öncesi yerinde kontroller İl Koordinatörlüğünde veya Merkez Tahakkuk Koordinatörlüğünde (faydalanıcıya ait projenin örnekleme sonucunda Merkez tarafından ikincil kontrolünün yapılmasına karar verilmesi durumunda) görevli yerinde kontrol uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Faydalanıcılar, yerinde kontrol uzmanlarından, projenin kontrolüne ilişkin yetki belgesini sunmalarını isteme hakkına sahiptir.
 

Faydalanıcıya ödeme öncesi yerinde kontrolün tarihi ve saati önceden bildirilebileceği gibi, yerinde kontrollere habersiz olarak da gidilebilir.

Faydalanıcı ya da vekili (vekâletnamenin noter onaylı olması gerekiyor) ödeme öncesi yerinde kontrolde bizzat hazır bulunmak zorundadır. Faydalanıcı ya da vekili bulunmadığı takdirde yerinde kontrol gerçekleştirilmez.
 

Ödeme öncesi yerinde kontrolde eksiklikler tespit edildiğinde, bu eksikliklerin tamamlanması için faydalanıcıya ek süre verilmemektedir.

Ödeme öncesi yerinde kontroller, Ödeme Talep Paketinde yer alan yatırımların/harcamaların Sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek, faydalanıcının Sözleşmeden gelen yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır.
 

Faydalanıcı ödeme öncesi dönemde arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az 30 adet aktif (içinde arı kolonisi olan) kovana sahip olmalıdır. Faydalanıcının arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan ve kayıtlı olmayan aktif kovanlarının toplam sayısı 500’ü geçemez.

Faydalanıcının tabi olduğu vergi sınıfına göre yerinde kontroller esnasında hazır bulundurması gereken muhasebe evrakları şunlardır:
A-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Faydalanıcı: 
 1-Yevmiye Defteri (Günlük Defter ) (Vergi Usul Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
2-Defter-i Kebir (Büyük Defter) (Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
3-Envanter Defteri (Duran Varlık Defteri) (Vergi Usul Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
4- Güncel Bilanço (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
5-Güncel Gelir Tablosu (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
6-Güncel Mizan (Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
7-Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
B-İşletme Esasına Göre Defter Tutan Faydalanıcı:
1-İşletme Hesap Defteri (Vergi Usul Kanuna Göre ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
2- Güncel İşletme Hesap Özeti (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
3- Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
C-Basit Usule Göre Defter Tutan Faydalanıcı: 
1-Vergi Beyannamesine Göre Hesap Özeti (Vergi Dairesi, Mali Müşavir, Muhasebecisi veya Kayıtlı Olduğu Oda Tarafından İmzalı ve Onaylı)
2-Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
D-Tevkifata Tabi Faydalanıcı:
1-Müstahsil Makbuzları
2- Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.

 

 • Uzmanlardan yerinde kontrolü gerçekleştirmeden önce yetki belgelerini sunmalarını istemek,

 • Uzmanlardan ödeme öncesi yerinde kontrole ilişkin kontrol listesinin ilgili bölümünün bir kopyasını istemek,

 • Yerinde kontrol uzmanları ile yerinde kontrol esnasında yapacakları işbirliği bu kişilerin güvenliğini tehlikeye soktuğunda veya kendilerini ya da ilgili kişileri herhangi bir yönetmeliği, cezai kanunu ihlal etme riskini ortaya çıkardığında kontrol edilen kişiler ve çalışanları etkili işbirliği sağlamaktan muaf tutulurlar.
 • Kontrolün etkili olması için uzmanlara yardımcı olmak, kontrol esnasında bizzat bulunmak, kontrolün işleyişini tehlikeye atabilecek her türlü davranıştan ya da hareketten kaçınmak,

 • Uzmanlara kontrol edilen nesnelerin güvenlik talimatları hakkında bilgi vermek zorundadır. (Yerinde kontrol uzmanları bu düzenlemelere uymak zorundadırlar. Kontrol edilen kişi ya da çalışanı bu alanda eğitim görmüş olmalıdır). Kontrol edilen kişi gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.Aksi takdirde yerinde kontrol uzmanı yerinde kontrole başlamaz,

 • Faydalanıcı tarafından ödeme talep paketi ile ödemesi talep edilen tüm kalemler proje adresinde, kullanıma hazır ve çalışır vaziyette olmalı ve bu kalemlerle ilgili tüm resmi dokümanlar ve belgeler hazır bulundurulmalıdır,

 • IPARD Programı tarafından finanse edilen proje kapsamında (sözleşmeye bağlı) yapılan kontrollerle ilgili diğer denetim organlarının gerçekleştirdiği fiziksel ve mali kontrollere ilişkin her türlü dokümanı yerinde kontrol uzmanlarına sunmak,

 • Kontrolün gerçekleştirilmesi kapsamında, uzman ekibin araziye, her türlü uygulama binasına, oda ve yerine, kullanılan araçlara ve konteyner taşıyıcıları ile hesap dokümanları, kayıtları ve veri taşıyıcılarda saklanan verilere erişimlerine izin vermek. Bu yükümlülük kontrol edilen kişi – faydalanıcı – tarafından her türlü iş etkinliği için kullanılan başka yerler için de geçerlidir,

 • Yerinde kontrol uzmanlarına gereken dokümanları sağlamak, kontrolün amacına ve konusuna ilişkin bilgi vermek,

 • Kontrol sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Makine ve ekipmanın etiket bilgilerinin ve yerinde kontrolde tespit edilen özelliklerinin Sözleşmede veya ÖTP’de bulunan belgelerde (fatura, menşe belgesi/yerli malı belgesi, garanti belgesi, envanter belgesi v.b.) belirtilen bilgilerle uyumlu olmaması,

 • Makine ve ekipmanın ikinci el olduğunun tespit edilmesi,

 • Makine ve ekipmanın makine vaziyet planına uygun olarak kurulumunun yapılmaması ve kullanıma hazır olmaması

 • Makine ve ekipmanın amacı dışında kullanılması

 • Makine ve ekipmanın muhasebe kayıtlarının/belgelerinin tutulmaması
 • Ödeme öncesi yerinde kontroller İl Koordinatörlüğünde veya Merkez Tahakkuk Koordinatörlüğünde (faydalanıcıya ait projenin örnekleme sonucunda Merkez tarafından ikincil kontrolünün yapılmasına karar verilmesi durumunda) görevli yerinde kontrol uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Faydalanıcılar, yerinde kontrol uzmanlarından, projenin kontrolüne ilişkin yetki belgesini sunmalarını isteme hakkına sahiptir.
  Faydalanıcıya ödeme öncesi yerinde kontrolün tarihi ve saati önceden bildirilebileceği gibi, yerinde kontrollere habersiz olarak da gidilebilir.
  Faydalanıcı ya da vekili (vekaletnamenin noter onaylı olması gerekiyor) ödeme öncesi yerinde kontrolde bizzat hazır bulunmak zorundadır. Faydalanıcı ya da vekili bulunmadığı takdirde yerinde kontrol gerçekleştirilmez.
  Ödeme öncesi yerinde kontrolde eksiklikler tespit edildiğinde, bu eksikliklerin tamamlanması için faydalanıcıya ek süre verilmemektedir.
  Ödeme öncesi yerinde kontroller, Ödeme Talep Paketinde yer alan yatırımların/harcamaların Sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek, faydalanıcının Sözleşmeden gelen yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır.
  Faydalanıcının tabi olduğu vergi sınıfına göre yerinde kontroller esnasında hazır bulundurması gereken muhasebe evrakları şunlardır:
  A-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Faydalanıcı: 
   1-Yevmiye Defteri (Günlük Defter ) (Vergi Usul Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
  2-Defter-i Kebir (Büyük Defter) (Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
  3-Envanter Defteri (Duran Varlık Defteri) (Vergi Usul Kanuna ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
  4- Güncel Bilanço (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
  5-Güncel Gelir Tablosu (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
  6-Güncel Mizan (Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
  7-Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
  B-İşletme Esasına Göre Defter Tutan Faydalanıcı:
  1-İşletme Hesap Defteri (Vergi Usul Kanuna Göre ve Sözleşmeye Göre Tutmalı)
  2- Güncel İşletme Hesap Özeti (Vergi Dairesi, Mali Müşavir veya Muhasebecisi Tarafından İmzalı ve Onaylı)
  3- Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
  C-Basit Usule Göre Defter Tutan Faydalanıcı: 
  1-Vergi Beyannamesine Göre Hesap Özeti (Vergi Dairesi, Mali Müşavir, Muhasebecisi veya Kayıtlı Olduğu Oda Tarafından İmzalı ve Onaylı)
  2-Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.
  D-Tevkifata Tabi Faydalanıcı:
  1-Müstahsil Makbuzları
  2- Ödeme Talep Paketinde Belirtilen Uygun Harcamalara Fatura, İrsaliye, Dekont v.b. Belgeler  Yerinde kontrol esnasında hazır bulundurulmalıdır.