Başkanlık

HAKAN KALENDER / Kurum Başkanı

HAKAN KALENDER

1977 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini Ziraat Meslek Lisesinde, lisans eğitimini Ondokuzmayıs Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi Ana Bilim dalında gerçekleştirdi.

Iğdır, Samsun ve Konya’da yaklaşık 10 yıl Tarım İl Müdürlüklerinde görev yaptı. 2004 yılından itibaren Bakanlık, APK Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığında görev aldı.

2009-2011 döneminde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Proje Yönetimi Koordinatörlüğünde uzman olarak görev yaptı. Kurumun akreditasyon çalışmalarında birçok prosedürde katkı sağladı, AB Komisyonu ile müzakerelerde rol aldı.

2011 yılı Ağustos ayında TKDK’nın AB Komisyonu tarafından akreditasyonunun ardından Bakanlık, Strateji Geliştirme Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı.

Bu dönemde özellikle; tarım politikaları ve makro gelişmeler, stratejik plan, üst yönetime etkin ve doğru veri sağlamaya yönelik çalışmalar, yönetici bilgi sistemi, tarımda yatırımların artırılması gibi birçok konuda çalışmalar yürüttü. Ayrıca, 2012-2016 döneminde TKDK-Proje Değerlendirme ve Seçme Komisyonu üyeliği yaptı.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurumun en üst amiri olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

  • Kurumu Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.
  • Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirir, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturur, performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.
  • Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar.
  • Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komisyona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar.
  • İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum ve makamlara sunar.