Dr. MUHAMMED ADAK

Dr. MUHAMMED ADAK / Başkan

1966 doğumlu olan Adak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde kırsal alan planlama politikaları yüksek lisansını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ise “Bölgesel Kalkınmanın Kentleşmeye Etkileri ve GAP Projesi Örneği” tez konulu doktorasını tamamladı. Adak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kapsamında GAP İdaresi ile birlikte sürdürülen Eko-Kent Planlama Projesi'nde danışman, kamu ve özel sektörde uzman ve yönetici olarak çalıştı. 2013 yılında atandığı Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı zamanda IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılı Aralık ayından itibaren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurumun en üst amiri olan Başkan, Kurumun icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Bakana karşı sorumlu olup, aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

  • Kurumu Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.
  • Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve strateji hazırlık çalışmalarını yapar, bunlara uygun olarak performans ölçütleri belirler, Kurumun çalışma programını ve bütçesini hazırlar, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapar. Cumhurbaşkanınca belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine eder, izler ve değerlendirir.
  • Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetler, yönetim sistemlerini gözden geçirir, Kurumun yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir, yönetimin geliştirilmesini sağlar.
  • Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • Program kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetleri onaylanmak üzere Komisyona sunar, desteklenecek kişi ve kuruluşlarla sözleşme imzalar, bunlara ödeme yapılmasına onay verir. Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve sözleşmelerin sonlandırılmasını onaylar.
  • İhtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlar, bunları yetkili kurum ve makamlara sunar.