• Programla ilgili duyuru ve tanıtımları yapmak.
 • Başvuru kılavuzlarını, başvuru formlarını ve gerekli diğer dokümanları hazırlamak, faydalanıcılara yönelik tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Desteklenmesi uygun görülen kişi ve kuruluşlarla yapılması öngörülen sözleşmeleri hazırlamak.
 • Uygun bulunmayan başvurulara gerekçeli cevap vermek.
 • Desteklenen proje ve faaliyetlerle ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
 • Proje başvuruları ile ilgili detaylı raporlar hazırlamak ve bunları ilgili yerlere sunmak.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Uygulanan ve tamamlanmış proje ve faaliyetlerin yerinde kontrollerini yapmak, yaptırmak, gerçekleşmelerini izlemek, bunlarla ilgili rapor ve öneriler hazırlamak.
 • Proje ve faaliyet uygulamalarını sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve gerektiğinde sözleşmelerde değişiklik yapılmasını veya sözleşmelerin sona erdirilmesini Başkana teklif etmek.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Uygun bulunan ödemelerin faydalanıcıların hesabına aktarılmasını sağlamak.
 • Ödeme ile ilgili bilgileri ilgili birimlere vermek.
 • Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile ulusal katkının ilgili kurumlar aracılığıyla teminine yönelik işlemleri yapmak.
 • Ödeme talepleri ile ilgili bilgi ve belgelerin sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygunluğunu incelemek.
 • Ödeme miktarlarına esas teşkil edecek belgeleri düzenlemek ve ödemelere izin vermek.
 • Ödeme öncesi yerinde kontrolleri yapmak.
 • Uygulamayla ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Yapılan sözleşmelerde Kurum adına doğan yükümlülükleri ve gerçekleştirilen ödemeleri veritabanına kayıt etmek.
 • Ödemelerle ilgili hesap ve belgeleri iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kurumun bilgi işlem sistemlerini kurmak, ihtiyaç duyulan veri tabanlarını oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve geliştirmek
 • Faaliyet ve projelerle ilgili kayıtların elektronik ortamda saklanmasını sağlamak.
 • İlgili birimler ve diğer veri kaynakları arasında bilgi alış verişini sağlamak.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kurumun insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve Başkana tekliflerde bulunmak.
 • Kurum personelinin atama, istihdam, eğitim, nakil, sicil, terfi, görevlendirme, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 • Kurumun ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama, bakım, onarım, temizlik, araç-gereç malzeme temini, aydınlatma, ısıtma, su, haberleşme, sağlık ve benzeri her türlü, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
 • Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışında yapacağı çalışmaları organize etmek.
 • Kurumun basın, yayın ve halkla ilişkiler görevlerini yürütmek.
 • Kurumda sivil savunma ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Hukukî konular ve düzenlemeler hakkında görüş oluşturmak.
 • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerinde görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kurumun iç denetimini ulusal ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Kurumun iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve raporlamak.
 • Başkan tarafından denetimle ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Hukukî konular ve düzenlemeler hakkında görüş oluşturmak.
 • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • Gerekli görüldüğünde ilgili birimlerinde görüşlerini alarak ihbarname ve ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak.
 • Başkan tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Kurumun iç denetimini ulusal ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Kurumun iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kurumun işlemlerinin mali anlaşmalar ve programlara uygunluğunu kontrol etmek ve raporlamak.
 • Başkan tarafından denetimle ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.